Advokátska kancelária JUDr. Ján Slovinský

Obráťte sa na nás, poskytneme Vám potrebnú právnu pomoc

Dohodnite si stretnutie

0915 867 550

Napíšte nám

advokat@slovinsky.sk

O nás

Advokátska kancelária JUDr. Ján Slovinský poskytuje právne služby na profesionálnej úrovni v oblasti trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva a práva obchodných spoločností, rodinného práva, pracovného práva, správneho práva a exekučného práva.

Ak Váš právny problém nedokážete začleniť pod žiadnu z uvedených oblastí, neváhajte sa obrátiť na našu advokátsku kanceláriu a my Vám poskytneme potrebnú právnu pomoc.

Zároveň našim klientom poskytujeme aj službu Zaručený elektronický podpis, ktorým naša advokátska kancelária disponuje. Táto služba prináša možnosť elektronickej komunikácie s okresnými úradmi, obchodným registrom a i., čo prináša úsporu nákladov na správne a súdne poplatky pre našich klientov.

 

poskytuje právne služby na profesionálnej úrovni

Oblasti služieb

Občianske právo

Rodinné právo

Pracovné právo

Trestné právo

Exekučné právo

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Dedičské právo

Vymáhanie pohľadávok

Register partnerov verejného sektora

Konkurz / Oddĺženie / Reštrukturalizácia

Pozemkové právo

Poskytovanie právnych služieb vo vyššie uvedených oblastiach práva predstavuje najmä tieto služby:
odborné právne poradenstvo, právne zastupovanie advokátom, vypracovanie právnych dokumentov.

Kontaktujte nás

Na telefónom čísle 0915 867 550 alebo vyplňte formulár a dohodnite si osobné stretnutie.

  profesionálny

  TÍM

  JUDr. Ján Slovinský

  advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore pod č. 7472, narodený v Spišskej Novej Vsi. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v roku 2012, kde zároveň v roku 2013 úspešne absolvoval rigoróznu skúšku z oblasti občianskeho práva na tému „Občianske súdne konanie a exekúcia“.

  Po advokátskej praxi v košickej advokátskej kancelárii a úspešnom zložení skúšok do Slovenskej advokátskej komory pôsobí od roku 2016 ako advokát v Spišskej Novej Vsi.

  JUDr. Dominika Slovinská

  advokátska koncipientka zapísaná v Slovenskej advokátskej komore pod č. 908079, narodená v Prešove. Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v roku 2014, kde zároveň v roku 2014 úspešne absolvovala rigoróznu skúšku z oblasti trestného práva na tému „Biometrické metódy identifikácie osôb“.